Simpsiö outdoor resortSimpsiö Outdoor Resort

Simpsiö on Läntisen Suomen monipuolisin ympärivuotinen vapaa-ajan virkistys-, aktiviteetti- ja luontoliikuntakeskus. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet tarjoavalla Simpsiönvuorella on kisattu Jukola-viesti jo kaksi kertaa. Alueella on useita luontopolkuja ja loistavat mahdollisuudet murtomaahiihtoon ja lasketteluun.
Simpsiön alueen tavoitteena on olla hyvätasoinen, monipuolinen ja ympärivuotinen matkailukeskus, sekä nostaa alueen virkistyksellistä ja taloudellista arvoa uusien kehittämishankkeiden myötä. Tulevaisuudessakin Simpsiön alueella on julkista tilaa virkistyskäyttöön. 
Osa suunnitelluista alueista palvelee kaupallista majoitustoimintaa ja osa vapaa-ajan asumisesta tulee yksityiseen käyttöön, esim. kakkosasunnoiksi. Simpsiön alueella on hyvät mahdollisuudet järjestää myös loma-asuntomessut.
Karhunmäen pohjoispuolelle, kahteen ryhmään mäen rinteelle golfväylien länsipuolelle, on suunniteltu kaksi 42 tontin golf-kylää, käsittäen yhteensä noin 500 vuodepaikkaa. Golf-kylät tarjoavat loma-asumista omissa loma-asunnoissa tai kaupallisissa vuokrattavissa loma-asunnoissa.

Alueen yrityksiä

SIMPSIÖN RINNEHIIHTOKESKUS

Simp­siön rin­ne­hiih­to­kes­kus on Län­ti­sen Suo­men suu­rin hiih­to­kes­kus, jossa käy vuo­sit­tain lähes 100 000 kä­vi­jää. Rin­ne­hiih­to­kes­kuk­sen kuu­des­ta las­ket­te­lu­rin­tees­tä pisin on 600 met­rin mit­tai­nen kor­keus­e­ron ol­les­sa 90 met­riä. Rin­ne­hiih­to­kes­kuk­sen tar­jon­taan kuu­lu­vat myös boxit, K-55 hyp­py­ri­mä­ki, hiih­to­kou­lu, pulk­ka­mä­ki, vä­li­ne­vuo­kraa­mo, ra­vin­to­lat Hor­nan­tuut­ti ja Tai­vaan­pank­ko sekä gril­li­ka­tos. Kesällä 2023 avataan alamäkipyöräilyrata .Hiih­to­kes­kuk­sen yh­tey­des­sä si­jait­se­vat hiih­to­ma­ja avan­to­uin­ti­mah­dol­li­suuk­si­neen, mök­ki­ky­lä, la­tu­ver­kos­tot ja luon­to­po­lut. Simp­siön alu­een ak­ti­vi­teet­te­ja täy­den­täi­si luon­to­mat­kai­lu­pal­ve­lut. Ti­laus­ta olisi myös koko alu­een kat­ta­val­le kiin­teis­tö­pal­ve­lul­le.
SimpsiönvuoriToi­mi­tus­joh­ta­ja Markku Turja

SIMPSIÖN KULLAS

2012 val­mis­tu­nut huo­neis­to­ho­tel­li Simp­siön­kul­las tar­jo­aa laa­tu­tie­toi­sil­le ma­joit­tu­jil­le hulp­peat mai­se­mat aivan La­puan Simp­siön­vuo­ren lael­ta. Simp­siö on mo­ni­puo­li­nen va­paa-ajan­kes­kus rin­ne­hiih­to­kes­kuk­si­neen ja upei­ne luon­to­pol­kui­neen sekä vael­lus­reit­tei­neen. Luon­nol­li­suus ja luon­to­ys­tä­väl­li­syys ovat meil­le tär­kei­tä ja tästä osoi­tuk­se­na on mm. huo­neis­to­ho­tel­lin läm­pe­ne­mi­nen maa­läm­möl­lä. Mo­der­nien sau­nal­lis­ten yk­siöi­den ja kak­sioi­den par­vek­keil­ta avau­tuu vai­kut­ta­va nä­ky­mä yli jyl­hän met­sä­mai­se­man. Huo­neis­to­ho­tel­lia ja Simp­siö­vuo­ren mök­kia­luet­ta ko­ko­nai­suu­des­saan pal­ve­li­si esi­mer­kik­si pe­su­la- ja ca­te­ring-pal­ve­lut sekä golf-lii­ke­toi­min­ta.

Nimi
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kiviniemi

Jouttirinne

Jouttikallio

Alanko

NovaPark

Honkimetsä Etelä

Honkimetsä Itä

Simpsiö Outdoor Resort